Herkenrode en de renaissance van de cisterciënzerwaarden in Europa

IMG_1455

Toen eind maart van dit jaar het einde van de restauratie- en herbestemmingswerken in Herkenrode met een Openingsfeest werd gevierd, vond ik de tijd gekomen om de site te bezoeken. Gedurende een stralende 1-Meinamiddag maakte ik er de Abdijwandeling en de Tuyltermolenwandeling in een groene lente-oase van rust en stilte. De Kruiden- of Inspiratietuin hield ik voor later. Want – zo voelde het – naar Herkenrode wil je vaak terug.

Op de website van vzw Herkenrode schrijft Wim Van Lishout: ‘Het Europees Charter van Cisterciënzer Abdijen en Sites is in 1988 ontstaan uit het streven om een erfgoed dat wij in Europa gemeen hebben zo ruim mogelijk te ontsluiten en door te geven. Het Charter verenigt in 11 Europese landen meer dan 200 cisterciënzerabdijen of -sites. De abdij van Herkenrode is er toonaangevend lid van. Ondanks alle verschillen en tussenliggende afstanden zijn de leden in Europa verenigd in hetzelfde streven om hun erfgoed te behouden en te herwaar­deren, maar ook van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Ook heeft de vereniging tot taak om haar leden te vertegenwoordigen ten overstaan van derden op alle niveaus om het erfgoed te vrijwaren en te bevorderen. Het spirituele cisterciënzererfgoed omvat een aantal waarden die gebaseerd zijn op de cisterciënzerbeweging van de 12de eeuw en die een inspiratie kunnen zijn voor Europa in de 21ste eeuw. De cultuur van de stilte, de soberheid en de economie van het geven kunnen ons inspireren in de werking van de vereniging, zoals ook de hoofse cultuur en de gastvrijheid. De functionele cisterciënzer- architectuur en de autarkie (gesloten economie, BK) van het abdijleven kunnen dan weer inspi­ratie zijn voor de economische uitbouw van de abdijsite. Ook in een breder kader wil Herkenrode vzw de vraag stellen of de overweldigende dynamiek van de cisterciënzerbeweging van de 12de eeuw ons niet zou kunnen inspireren om bij het begin van de 21ste eeuw een visionair en krachtig reveil tot stand te brengen voor Europa. En of de 12de eeuw, gouden eeuw van de cisterciënzer- beweging, ons niet zou kunnen inspireren bij de opbouw van een gouden eeuw voor Europa in de 21ste eeuw.’1

Wikipedia vermeldt onder het lemma Cisterciënzers: ‘Bij de dood van Bernard van Clairvaux in 1153 telde de cisterciënzerorde meer dan driehonderd kloosters, die meestal waren gevestigd in onherbergzame streken, waar men leefde onder grote ontberingen. Die geweldige expansie borg echter de kiem van verval in zich en na 1300 kwam een moeilijke tijd. De vrouwen namen echter de fakkel over en de 13e eeuw werd de Gouden Eeuw van de monialen (= vrouwelijke ordeleden). De cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode 2 was de eerste en mettertijd de grootste voor vrouwelijke cisterciënzers. Terwijl in hun kloosters het innerlijk leven en de mystiek bloeiden, kwamen de mannenabdijen tot rijkdom, vooral bestaande uit grondeigendom ten gevolge van landontginning.’

  1. Cisterciënzer erfgoed: www.herkenrode.be
  2. Abdij van Herkenrode: wikipedia.org
%d bloggers liken dit: